Tượng Phật Myanmar thế kỷ 18 - Minneapolis Institute of Art.


Viz4D diễn họa theo dữ liệu của Bảo tàng Minneapolis..