Linh vật nghê - Đại Nội Huế

Linh vật nghê bên thềm một ngôi miếu nhỏ trong đại nội Huế