Số Hóa Linh vật nghê - Cơ Sở Dữ Liệu 3D Đại Nội Huế

Linh vật nghê bên thềm một ngôi miếu nhỏ trong đại nội, dữ liệu di sản văn hóa trong Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế. Đã được VR3D số hóa và lưu giữ trong một hệ thống cơ sở dữ liệu 3D