Đôi sư tử chùa Thông (Bản phục dựng)

Đôi sư tử chùa Thông bản phục dựng này đã được chỉnh sửa lại phần miệng theo ý kiến của nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Đức Bình.