Tượng Đức mẹ Maria thế kỷ 15 - Bảo tàng Reus.


Tượng Đức mẹ Maria thế kỷ 15 bằng gỗ thếp vàng của Nhà thờ Sant Pere. Viz4D diễn họa từ dữ liệu di sản của Giravolt và Bảo tàng Reus.