Tượng gốm La Cigarra (Kiếp ve sầu) - Bảo tàng Tortosa.


Viz4D diễn họa theo dữ liệu của Giravolt và Bảo tàng Tortosa.